Cinquième phrase du chapitre 81
du Tao Te King de Lao Tseu
道德 经   老子   第八十一章

天之道,利而不害;聖人之道
為而不争

tiān zhī dào, lì ér bù hài ; shèng rén zhī dào
wéi ér bù zhēng

Sentence de Lao Tseu calligraphié en xingcao en 2022 –